Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk Toán 2

Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 2: Tính nhẩm:

2 x 3 =                       2 x 4 =                       2 x 5 =                                2 x 6 =

6 : 2 =                       8 : 2 =                      10 : 2 =                               12 : 2 =

Bài 3: Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải: 

Bài 1:

Hàng thứ hai lần lượt điền các số: 5, 10, 2, 5.

Hàng thứ ba lần lượt điền các số 7, 14, 2, 7.

Hàng thứ tư lần lượt điền các số: 9, 18, 2, 9.

Hàng cuối lần lượt điền các số: 10, 20, 2, 10.

Bài 2:

2 x 3 = 6                2 x 4 = 8                  2 x 5 = 10                    2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

Bài 3: