Bài 1, 2, 3 trang 113 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                          27 : 3 =

Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh ?

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                       27 : 3 = 9

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3:

Điền số vào các ô trống lần lượt từ trái sang phải là: 4, 7, 9, 10, 1, 5, 8, 6.