Bài 1, 2, 3 trang 119 sgk Toán 2

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số con thỏ:

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình A, hình B, hình C.

Bài 2:

Hình A, hình B, hình D có \({1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu.

Bài 3:

Hình A đã khoanh tròn vào \({1 \over 4}\) số con thỏ.