Bài 1, 2, 3 trang 121 sgk Toán 2

Bài 1: Số ?

Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

Lần lượt điền số vào ô trống từ trái sang phải như sau:

2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1.

Bài 2:

Số hoa trong mỗi bình là :

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3:

Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.