Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk Toán 2

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh \({1 \over 5}\) số con vịt ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

Bài 2:

Hình A, hình C đã tô màu \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

Bài 3:

Hình a đã khoanh  \({1 \over 5}\)  số con vịt.