Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 sgk Toán 2

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Bài 2: Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào ?

Bài 3: Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ - 3 giờ =

4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ - 8 giờ =

8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ - 10 giờ =

Bài giải:

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút

Đồng hồ D chỉ 3 giờ

Bài 2: 

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

TRanh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

Bài 3:

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ                                      b)  9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                                            12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                                          16 giờ - 10 giờ = 6 giờ