Bài 1, 2, 3 trang 128 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 3 =                      8 : 2 =                    12 : 3 =                       15 : 3 =

2 x 3 =                      4 x 2 =                     4 x 3 =                         5 x 3 =

Bài 2: Tìm X:

a) X : 2 = 3 ;                     b) X : 3 = 2 ;                       c) X : 3 = 4.

Bài 3: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2              8 : 2 = 4             12 : 3 = 4                15 : 3 = 5

2 x 3 = 6             4 x 2 = 8              4 x 3 = 12               5 x 3 = 15

Bài 2:

a) X : 2 = 3

         X = 3 x 2

         X = 6

b) X : 3 = 2

         X = 2 x 3

         X = 6

c) X : 3 = 4

         X = 4 x 3

         X = 12

Bài 3:

Số kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.