Bài 1, 2, 3 trang 132 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

1 x 2 =                        1 x 3 =                     1 x 5 = 

2 x 1 =                        3 x 1 =                     5 x 1 =                     1 x 1 =

2 : 1 =                        3 : 1 =                      5 : 1 =                     1 : 1 =

Bài 2: Số ?

.. .x 2 = 2                      5 x ...= 5                      ....: 1 = 3

... x 1 = 2                      5 : ...= 5                      ....x 1 = 4

Bài 3: Tính:

a) 4 x 2 x 1 =                      b) 4 : 2 x 1 =                 c) 4 x 6 : 1 =

Bài giải:

Bài 1:

1 x 2 = 2               1 x 3 = 3                1 x 5 = 5

2 x 1 = 2               3 x 1 = 3                5 x 1 = 5                1 x 1 = 1

2 : 1 = 2               3 : 1 = 3                 5 : 1 = 5                 1 : 1 = 1

Bài 2:

1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2                      5 : 1 = 5                     4 x 1 = 4

Bài 3:

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8                  

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2                        

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24