Bài 1, 2, 3 trang 136 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8 : 2 =                    15 : 3 =                   12 : 4 =               10 : 5 =

    8 : 4 =                    15 : 5 =                   12 : 3 =               10 : 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm : 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm : 4 =                       8cm : 2 =

4l x 5 =                         18l : 3 =                          10dm : 2 =

Bài 2: Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

   3 x 10 - 14 =                                      0 : 4 + 6 =

Bài 3:a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15              

    8 : 2 = 4                                  15 : 3 = 5                            

    8 : 4 = 2                                  15 : 5 = 3                         

 

4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

12 : 4 = 3                                   10 : 5 = 2

12 : 3 = 4                                   10 : 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm                10cm : 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm              12cm : 4 = 3cm            8cm : 2 = 4cm

4l x 5 = 20l                      18l : 3 = 6l                   10dm : 2 = 5dm

Bài 2:

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 1

 3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                           0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3: 

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm