Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2

Bài 1: >; <; =

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375;

b) 873; 973; 979;

c) 751 ; 341; 741 ;

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

Bài 2:

a) Khoanh vào số 695.

b) Khoanh vào số 979.

c) Khoanh vào số 751.

Bài 3: