Bài 1, 2, 3 trang 156 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 832 + 152                             257 + 321

b) 641 + 307                             936 + 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 =                          200 + 200 =

500 + 200 =                       300 + 100 =                          500 + 300 =

300 + 200 =                       600 + 300 =                          800 + 100 =

b) 800 + 200 = 1000

400 + 600 =                                    500 + 500 =

Bài giải:

Bài 1: 

Bài 2:

Bài 3:

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 = 600                        

500 + 200 = 700                 300 + 100 = 400                       

300 + 200 = 500                 600 + 300 = 900                       

 

200 + 200 = 400

500 + 300 = 800

800 + 100 = 900

b)

800 + 200 = 1000

400 + 600 = 1000        

500 + 500 = 1000