Bài 1, 2, 3 trang 167 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 - 253

b) 357 + 621 ;                          962 - 861

c) 421 + 375 ;                          431 - 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X - 600 = 100

700 - X = 400.

Bài 3: >; <; =

  60cm + 40cm...1m

300cm + 53cm...300cm + 57cm

1km...800m 

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

c) 

Bài 2:

a) 300 + X = 800

            X = 800 - 300

            X = 500

X + 700 = 1000

         X = 1000 - 700

         X = 300

b) X - 600 = 100

            X = 100 + 600

            X = 700

700 - X = 400

        X = 700 - 400

        X = 300

Bài 3:

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m