Bài 1, 2, 3 trang 23 sgk toán 2

Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật.                                      b) Hình tứ giác

          

Đọc tên các hình trên.

Bài giải

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Bài 2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Hình a) có một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) có một hình tứ giác.

Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

 

b) Ba hình tứ giác

Bài giải

a)

b)