Bài 1, 2, 3 trang 32 sgk toán 2

Bài 1. Đọc viết theo mẫu:

Bài giải

Cột thứ 3 điền: 5kg.

Cột thứ 4 điền: Ba kilogm.

Bài 2. Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 

6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =

47kg + 12kg =                       35kg - 25kg =

Bài giải

47kg + 12kg = 59kg                      10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg                        24kg - 13kg = 11kg

35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3. Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Cả hai bao gaọ nặng là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.