Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:

a) 63 và 24;                b) 83 và 39;                       c) 53 và 17.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x - 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83.

Bài giải

a) x - 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83

           x = 9 + 18                         x = 73 - 26                          x = 83 - 35

           x = 27                               x = 47                                 x = 48