Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2

Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Giải

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2. Tính :

a) 8dm + 2dm = 

10dm - 9dm = 

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm - 2dm =

35dm - 3dm =

Giải

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm - 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm - 2dm = 14dm

35dm - 3dm = 32dm

Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải