Bài 1, 2, 3 trang 72 sgk toán 2

Bài 1. Tìm x:

a) 15 - x = 10;                      15 - x = 8;                       42 - x = 5

b) 32 - x = 14;                      32 - x = 18;                     x - 14 = 18

Bài giải

a)

15 - x = 10;                    15 - x = 8;                       42 - x = 5

       x = 15 - 10                     x = 15 - 8                         x = 42 - 5 

       x = 5                              x = 7                                x = 37

b)

32 - x = 14;                    32 - x = 18;                    x - 14 = 18

       x = 32 - 14                     x = 32 - 18              x        = 18 + 14

       x = 18                            x = 14                      x        = 32

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Bài 3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.