Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =

3 x 5 =                           3 x 4 =                                   3 x 10 =

3 x 9 =                           3 x 2 =                                   3 x 6 = 

                                                                                     3 x 7 =

Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài 3: Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3

3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30

3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18 

                                                                                        3 x 7 = 21

Bài 2:

Số học sinh có tất cả là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Bài 3: