Bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                            4 x 7 =

Bài 2: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1: 

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                   4 x 7 = 28

Bài 2: 

5 xe ô tô có số bánh xe là:

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 4 và điền vào ô trống như sau: