Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Bài 2: Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Bài giải:

Bài 1:

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

 

Bài 2:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3:

Độ dài đoạn dây đồng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm