Bài 1, 2 trang 79 sgk toán 2

Bài 1. Đọc, viết (theo mẫu ):

Hướng dẫn:

- Hàng thứ hai viết: "Ngày 15 tháng 11:

- Hàng thứ ba đọc: "Ngày hai mươi tháng mười một"

- Hàng thứ tư đọc: "Ngày ba mươi tháng mười một".

Bài 2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

Tháng 12 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

- Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

- Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ 6 là ngày nào?

Bài giải

a. Hàng thứ nhất điền vào các ô trống lần lượt là:2, 3, 6.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 8, 11, 12.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 15, 17, 20.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 23, 24, 27.

- Hàng thứ năm điền vào ô trống đầu tiên là 30.

b) - Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

- Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

- Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau là ngày 26 tháng 12.