Bài 1, 3, 4 trang 176, 177 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Bài 4: Trong hình vẽ bên có:

a) Mấy hình tam giác ?

b) Mấy hình chữ nhật ?

Bài giải:

Bài 1:

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Bài 3:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

 

b) 

Bài 4:

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.