Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

13 - 3 =                       14 - 2 =                       10 + 6 =                      19 - 9 =

11 - 1 =                       17 - 7 =                       16 - 6 =                       10 + 9 =

Bài 2: Tính nhẩm:   

10 + 3 =               10 + 5 =                   17 - 7 =                       18 - 8 =

13 - 3 =                15 - 5 =                   10 + 7 =                      10 + 8 =

Bài 3: Tính:

11 + 3 - 4 =                       14 - 4 + 2 =                        12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =                       15 - 5 + 1 =                        15 - 2 + 2 =

Bài 4: <, >, =

16 - 6...12

11....13 - 3

15 - 5 ....14 - 4

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ?

Bài giải:

Bài 1:

13 - 3 = 10                  14 - 2 = 12             10 + 6 = 16                19 - 9 = 10

11 - 1 = 10              17 - 7 = 10                 16 - 6 = 10                 10 + 9 = 19

Bài 2:

10 + 3 = 13            10 + 5 = 15                17 - 7 = 10                 18 - 8 = 10

13 - 3 = 10            15 - 5 = 10                10 + 7 = 17                 10 + 8 = 18

Bài 3:

11 + 3 - 4 = 10                    14 - 4 + 2 = 12                     12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10                    15 - 5 + 1 = 11                     15 - 2 + 2 = 15

Bài 4: 

16 - 6 < 12

11 > 13 - 3

15 - 5 =  14 - 4

Bài 5:

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10.