Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

Bài 2: Số ?

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Bài 5: \( \pm ?\)         

50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20 

Bài giải:

Bài 1:

70 - 50 = 20                      60 - 30 = 30                     90 - 50 = 40

80 - 40 = 40                      40 - 10 = 30                     90 - 40 = 50

Bài 2:

Bài 3:

a) S

b) Đ

c) S

Bài 4:

Số cái bát nhà Lan có là:

20 + 10 = 30 (cái bát)

Đáp số: 30 cái bát. 

Bài 5

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20