Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 15 đến 25..................................................................

b) Từ 69 đến 79......................................................................

Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Bài 3: <, >, =

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3

Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Bài 2:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

Bài 3:

a) 72 < 76                    b) 85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42 < 76                      16 = 10 + 6

45 < 47                            33 < 66                      18 = 15 + 3

Bài 4:

Số cây là:

10  + 8  = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

Bài 5: Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.