Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 165 sgk toán lớp 2

Bài 1: Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 2: Số ?

Bài 3: >; <; =

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông ?

Bài 5: Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3: 

875 < 785                            321 > 298

697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                             732  = 700 + 30 + 2

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

Bài 5:

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.