Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 sgk toán lớp 1

Bài 1: Số ?

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12                               84 + 11                          46 + 23

97 - 45                               63 - 33                           65 - 65

Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:...................................................................

b) Từ bé đến lớn:...................................................................

Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

Bài 5: Số ?

a) 25 + ... = 25                         b) 25 - .... = 25

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

Bài 4:

Số con gà nhà em còn lại là:

34 - 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

Bài 5:

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 - 0 = 25