Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính

                  

        a.             b.                  c.                      

              

   d.                  đ.                   e.

                   

      f.                     g.                   h.                  

                  

    i.                        j.                    k.

Bài 2: Tính

1 + 3 + 2 =                     6 - 3 -1 =                            

6 - 1 - 2 =

3 + 1 + 2 =                     6 - 3 -2 =                           

 6 - 1 - 3 =

Bài 3: <, >, =

2 + 3....6                             3 + 3.....6                              

4 + 2.....5 

2 + 4....6                             3 + 2.....6                              

4 - 2......5

Bài 4: Số ?

....+ 2 = 5                           3 + .....= 6                            

 ....+ 5 = 5

....+ 5 = 6                           3 + .... = 4                              

6 + ....= 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.                             f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3.                             g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.                             h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1.                             i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.                             j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0.                             k. Kết quả bằng 5.

Bài 2:

1 + 3 + 2 = 6                6 - 3 -1 = 2                   6 - 1 - 2 = 3 

3 + 1 + 2 = 6                6 - 3 -2 = 1                    6 - 1 - 3 = 2

Bài 3:

2 + 3 < 6                             3 + 3 = 6                            

 4 + 2 > 5 

2 + 4 = 6                             3 + 2 < 6                              

4 - 2 < 5

Bài 4:

3 + 2 = 5                           3 + 3 = 6                              

0 + 5 = 5

1 + 5 = 6                           3 + 1 = 4                              

6 + 0 = 6

Bài 5:

6 - 2 = 4.

Các bài cùng chủ đề