Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 70 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

               

a.                       b.                c.              

            

       d.                 e.               f

Bài 2: Tính:

6 + 1 =                     5 + 2 =                     4 + 3 =

1  +6 =                     2 + 5 =                     3 + 4 =

7 - 6 =                     7 -5 =                       7 - 4 =

7 - 1 =                     7 -2 =                       7 - 3 =

Bài 3: Số ?

2 + ....= 7                1 + .... = 5                     7 - .... = 1

7 - ....= 4                .... + 1 = 7                     7 - .... = 3

....+ 3 = 7               .... .+ 2 = 7                     .... - 0 = 7

Bài 4:  <; >; =   

3 + 4 ...7                         5 + 2....6                       7 - 5 ....3

7 - 4 ....4                        7 - 2.....5                        7 - 6.....1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 4.

b. Kết quả là 7.

c. Kết quả là 7.

d. Kết quả là 6.

e. Kết quả là 7.

f. Kết quả là 2.

Bài 2:

6 + 1 = 7                     5 + 2 = 7                     4 + 3 = 7

1 + 6 = 7                     2 + 5 = 7                     3 + 4 = 7

7 - 6 = 1                      7 - 5 = 2                       7 - 4 = 3

7 - 1 = 6                      7 - 2 = 5                      7 - 3 = 4

Bài 3:

2 + 5 = 7                1 + 4 = 5                     7 - 6 = 1

7 - 3 = 4                6 + 1 = 7                     7 - 4 = 3

4 + 3 = 7                5 + 2 = 7                     7 - 0 = 7

Bài 4:

3 + 4 = 7                         5 + 2 > 6                        7 - 5  < 3

7 - 4 < 4                         7 - 2 = 5                         7 - 6 = 1

Bài 5: Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7.

Các bài cùng chủ đề