Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 92 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

a)

b)

8 - 5 - 2 =              10 - 9 + 7 =                 9 - 5 + 4 =                 10 + 0 - 5 =

4 + 4 - 6 =              2 + 6 + 1 =                  6 - 3 + 2 =                   7 - 4 + 4 =

Bài 2: Số ?

8 = ...+ 5                         9 = 10 - ....                  7 = ...+ 7

10 = 4 +....                      6 = ....+ 5                     2 = 2 - ....

Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:....con cá ?

Bài 5: Trong hình bên: 

Có bao nhiêu hình tam giác ?         

Bài giải:

Bài 1:

a)

b)

8 - 5 - 2 = 1              10 - 9 + 7 = 8                9 - 5 + 4 = 8                10 + 0 - 5 = 5

4 + 4 - 6 =  2            2 + 6 + 1 =  9               6 - 3 + 2 =  5                 7 - 4 + 4 = 7

Bài 2:

8 = 3 + 5                         9 = 10 - 1                  7 = 0 + 7

10 = 4 + 6                        6 =  1 + 5                  2 = 2 - 0.

Bài 3:

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Bài 4:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Bài 5: Có 8 hình tam giác.

Các bài cùng chủ đề