Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 111 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 - 3 =                             17 - 5 =                        19 - 2 =

16 - 5 =                             17 - 2 =                        19 - 7 =

Bài 2: Tính nhẩm:

14 - 1 =                       15 - 4 =                      17 - 2 =                         15 - 3 =

15 - 1 =                       19 - 8 =                      16 - 2 =                         15 - 2 =

Bài 3: Tính:

12 + 3 - 1 =                         17 - 5 + 2 =                            15 - 3 - 1 =

15 + 2 - 1 =                         16 - 2 + 1 =                            19 - 2 - 5 =

Bài 4: Nối (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1:

14 - 3 = 11                            17 - 5 = 12                        19 - 2 = 17

16 - 5 = 11                            17 - 2 = 15                        19 - 7 = 12

Bài 2:

14 - 1 = 13             15 - 4 = 11               17 - 2 = 15                   15 - 3 = 12

15 - 1 = 14             19 - 8 = 11               16 - 2 = 14                    15 - 2 = 13

Bài 3:

12 + 3 - 1 = 14                       17 - 5 + 2 = 14                           15 - 3 - 1 = 11

15 + 2 - 1 = 16                        16 - 2 + 1 = 15                           19 - 2 - 5 = 12

Bài 4: