Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài 3: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Bài 4: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

 

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4: