Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 124 sgk toán lớp 1

Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1

Bài 2: 

Bài 3:

Số chiếc bút có trong hộp là:

12 + 3 = 15 (cái bút) 

Đáp số: 15 cái bút

Bài 4: