Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

Bài 2:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 3:a) Đặt  tính rồi tính:

70 + 20 =                        80 - 30 =                          10 + 60 =

20 + 70 =                        80 - 50 =                          90 - 40 =

b) Tính nhẩm:

50 + 20 =                        60cm + 10cm =

70 - 50 =                        30cm + 20cm =

70 - 20 =                        40cm - 20cm =

Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Bài giải:

Bài 1:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

Bài 2:

a) 

b) 

 

Bài 3:

a)

70 + 20 = 90                      80 - 30 = 50                         10 + 60 = 70

20 + 70 = 90                      80 - 50 = 30                         90 - 40 = 50

b) 

50 + 20 = 90                       60cm + 10cm = 70cm

70 - 50 = 20                       30cm + 20cm = 50cm

70 - 20 = 50                        40cm - 20cm = 20cm.

Bài 4:

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:

20 + 30 = 50 (bức tranh)

Đáp số: 50 bức tranh.