Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk toán lớp 1

Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền

Cho bạn:.....cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?

Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có        :14 cái thuyền

Cho bạn :4 cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 - 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2:

Số bạn nam có trong tổ là:

9 - 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số : 4 bạn nam.

Bài 3:

Sợi dây dài là:

13 - 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Bài 4:

Số hình tròn không tô màu là:

15 - 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.