Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 - 23           57 - 31                  72 - 60                   70 - 40                66 - 25

Bài 2: Tính nhẩm:

65 - 5 =                     65 - 60 =                      65 - 65 = 

70 - 30 =                   94 - 3 =                        33 - 30 =

21 - 1 =                     21 - 20 =                      32 - 10 =

Bài 3: <; >; =

35 - 5....35 - 4                                         43 + 3 ..... 43 - 3

30 - 20 ....40 - 30                                    31 + 42 .....41 + 32

Bài 4: Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ?

Bài 5: Nối (theo mẫu)

Bài giải:

Bài 1:

45 - 23 = 22           57 - 31 = 26                  72 - 60 = 12                

70 - 40 = 30           66 - 25 = 41

Bài 2:

65 - 5 = 60                     65 - 60 = 5                      65 - 65 = 0

70 - 30 = 40                   94 - 3 = 91                       33 - 30 = 3

21 - 1 = 20                     21 - 20 = 1                      32 - 10 = 22

Bài 3:

35 - 5 < 35 - 4                                         43 + 3  > 43 - 3

30 - 20 = 40 - 30                                    31 + 42  = 41 + 32

Bài 4:

Lớp 1B có số bạn nam là:

35 - 20 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

Bài 5: