Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính nhẩm:

80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =

90 - 80 =                          70 - 30 =                     85 - 5 =

90 - 10 =                          70 - 40 =                    85 - 80 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12 =                      65 + 22 =

48 - 36 =                      87 - 65 =

48 - 12 =                      87 - 22 = 

Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?

Tóm tắt:

Hà có : 35 que tính

Lan có: 43 que tính 

Cả hai có ? que tính

Bài 4:

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có : 34 bông hóa

Lan có :.....bông hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

80 + 10 = 90                         30 + 40 = 70                      80 + 5 = 85

90 - 80 = 10                         70 - 30 = 40                       85 - 5 = 80

90 - 10 = 80                         70 - 40 = 30                       85 - 80 = 5

Bài 2:

36 + 12 = 48                     65 + 22 = 87

48 - 36 = 12                     87 - 65 = 22

48 - 12 = 36                     87 - 22 = 65

Bài 3:

Số que tính mà Hà và Lan có là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính.

Bài 4:

Số bông hoa mà Lan có là:

68 - 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.