Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết số từ 0 đến 10 vào đưới mỗi vạch của tia số

Bài 2: 

a) 9.....7                2....5                  0....1                   8.....6

   7.....9                 5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                    2.....6

   4....3                  8.....10               1....0                    6.....10

   6....3                  3.....10               5....0                    2.....2

Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

5, 7 ,3 , 8.

Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) 9 > 7                 2 < 5                 0 < 1                   8 > 6

   7 < 9                 5 > 2                  1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 < 8                 5 > 1                   2 < 6

   4 > 3                  8 < 10               1 > 0                    6 < 10

   6 > 3                  3 < 10               5 > 0                    2 = 2

Bài 3:

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

Bài 4:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.