Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:.......................................................................

b) Từ 21 đến 30:.......................................................................

c) Từ 48 đến 54:.......................................................................

d) Từ 69 đến 78:.......................................................................

đ) Từ 89 đến 96:.......................................................................

e) Từ 91 đến 100:.....................................................................

Bài 2: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số

Bài 3: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 ;                    27 = ... + ....          

45 = ....+ ....                     47 = ....+....           

95 = ....+ ....                     87 = ....+....           

 

19 = .... + .....;                  88 = .... + ......

79 = .....+ .....;                  98 = .... + .....

99 = .....+ .....;                  28 = .... + .....

Bài 4: Tính:

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 2: 

Bài 3:

35 = 30 + 5 ;                              27 = 20 + 7

45 = 40 + 5                                47 = 40 + 7

95 = 90 + 5                                87 = 80 + 7


19 = 10 + 9 ;                             88 = 80 + 8

79 = 70 + 9;                              98 = 90 + 8

99 = 90 + 9;                              28 = 20 + 8

Bài 4: