Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 48 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Số ?

Bài 3: Tính:

1 + 1 + 1 = 3.

2  + 1 + 1 = 

1 + 2 + 1 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

Kết quả lần lượt là: 4, 3, 4, 3, 4.

Bài 2: 

b. Kết quả bằng 3 

c. Kết quả bằng 4

d. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 3.

f. Kết quả bằng 4.

g. Kết quả bằng 4.

h. Kết quả bằng 4.

Bài 3:

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Bài 4:

Viết phép tính là: 1 + 3 = 4.

Các bài cùng chủ đề