Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

4 + 1 =            2 + 3 =            2 + 2 =              4 + 1 = 

3 + 2 =            1 + 4 =            2 + 3 =              3 + 1 =

Bài 2: Tính:

Bài 3: Số ?

4 + 1 = ...       5 = 4 + ...         3 + 2 = ....      5 = 3 + ....

1 + 4 = ...       5 = 1 + ...         2 + 3 = ....      5 = 2 + ....

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)        

        b) 

Bài giải:

Bài 1:

4 + 1 = 5                  2 + 3 = 5                

2 + 2 = 4                  4 + 1 = 5

3 + 2 = 5                  1 + 4 = 5                

2 + 3 = 5                  3 + 1 = 4

Bài 2:

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 5.

f. Kết quả bằng 4.

Bài 3: 

4 + 1 = 5      5 = 4 + 1              3 + 2 = 5             5 = 3 + 2

1 + 4 = 5      5 = 1 + 4              2 + 3 = 5             5 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5

Các bài cùng chủ đề