Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 51 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =

0 + 1 =             0 + 5 =              2 + 0 =                 0 + 4 =

Bài 2: Tính

Bài 3: Số ?

1 + ...= 1             1 + ...= 2                ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3             2 + ...= 2                0 + ....= 0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                

b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 + 0 = 1                5 + 0 = 5              

0 + 2 = 2               4 + 0 = 4

0 + 1 = 1                0 + 5 = 5              

2 + 0 = 2               0 + 4 = 4

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 5.

Hình b.  Kết quả bằng 3.

Hình c.  Kết quả bằng 2.

Hình d.  Kết quả bằng 4.

Hình e.  Kết quả bằng 1.

Bài 3:  

1 + 0 = 1             1 + 1 = 2                2+ 2 = 4

0 + 3 = 3             2 + 0 = 2                0 + 0 = 0

Bài 4:

a) Phép tính là: 3 + 2 = 5.

b) Phép tính là: 1 + 1 = 2.

Các bài cùng chủ đề