Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 53 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

2 + 1 + 2 =             3  + 1 + 1 =               2 + 0 + 2 =

Bài 3: <, >, =

2 + 3....5               2 + 2....1 + 2               1 + 4.....4 + 1

2 + 2....5               2 + 1....1 + 2               5 + 0.....2 + 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 5.

b. Kết quả là 4.

c. Kết quả là 3.

d. Kết quả là 5.

đ. Kết quả là 5.

e. Kết quả là 5.

Bài 2:

2 + 1 + 2 = 5          3  + 1 + 1 =  5           2 + 0 + 2 = 4

Bài 3:

2 + 3 = 5            2 + 2 > 1 + 2                 1 + 4 = 4 + 1

2 + 2 < 5            2 + 1 = 1 + 2                 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 2 + 1 = 3

b) Phép tính là: 1 + 4 =5.

Các bài cùng chủ đề