Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 2 =                    1 + 1 =                    

1 + 2 =                    1 + 1 + 1 =

1 + 3 =                    2 -  1 =                    

3 - 1 =                     3 - 1 - 1 =

1 + 4 =                    2 + 1 =                    

3 - 2 =                     3 - 1 + 1 =

Bài 2: Số ?

Bài 3:  \( \pm \;?\)

1...1 = 2                       2....1 = 3                    

1....2 = 3                     1.....4 = 5

2...1 = 1                      3....2 = 1                    

3....1 = 2                     2.....2 = 4

Bài 4:

Bài giải:

Bài 1:

1 + 2 = 3                  1 + 1 = 2                    

1 + 2 = 3                   1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4                  2 -  1 = 1                    

3 - 1 = 2                    3 - 1 - 1 = 1

1 + 4 = 5                  2 + 1 = 3                    

3 - 2 = 1                   3 - 1 + 1 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                     2 + 1 = 3                    

1 + 2 = 3                     1 + 4 = 5

2 - 1 = 1                      3 - 2 = 1                      

3 - 1 = 2                      2 + 2 = 4

Bài 4:

a) 1 + 1 = 2

b) 3 - 2 = 1

Các bài cùng chủ đề