Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 59 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

2 - 1 =                    3 - 2 =                        

4 - 3 =                    5 - 4 =

3 - 1 =                    4 - 2 =                        5 - 3 = 

4 - 1 =                    5 - 2 =

5 - 1 = 

Bài 2: Tính:

5 - 1 =                1 + 4 =                2 + 3 =

5 - 2 =                4 + 1 =                3 + 2 =

5 - 3 =                5 - 1 =                5 - 2 =

5 - 4 =                5 - 4 =                5 - 3 =

Bài 3: Tính:

                          

    a.                       b.                       c.                  

             

     d.                   e.                   f.

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                    

b) 

Bài giải:

Bài 1:

2 - 1 = 1                  3 - 2 = 1                      

4 - 3 = 1                  5 - 4 = 1 

3 - 1 = 2                  4 - 2 = 2                      5 - 3 = 2

4 - 1 = 3                  5 - 2 = 3

5 - 1 = 4

Bài 2:

5 - 1 = 4              1 + 4 = 5             2 + 3 = 5

5 - 2 = 3              4 + 1 = 5             3 + 2 = 5

5 - 3 = 2              5 - 1 = 4              5 - 2 = 3

5 - 4 = 1              5 - 4 = 1              5 - 3 = 2

Bài 3:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 2.

f. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

a) 5 - 2 = 3.           b). 5 - 1 = 4

Các bài cùng chủ đề