Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 60 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

         

         a.                 b.                    c.                   

             

          d.                   e.                           f.

Bài 2: Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 =

Bài 3: >, <, =

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                      

b) 

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng  3.                          d. Kết quả bằng 1.

b) Kết quả bằng 3.                           e. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 1.                            f. Kết quả bằng 2.

Bài 2:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                 3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                 5 - 2 - 2 = 1

Bài 3:

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Bài 4:

a) 5 - 2 = 3

b) 5 - 1 = 4.

Các bài cùng chủ đề