Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 65 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính

4 + 2 =                   5 + 1 =                        

5 + 0 =                   2 + 2 =

2 + 4 =                   1 + 5 =                        

0 + 5 =                   3 + 3 =

Bài 3: Tính:

4 + 1 + 1 =           5 + 1 + 0 =                2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =           4 + 0 + 2 =                3 + 3 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.

d. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 6.

f. Kết quả bằng 6.

Bài 2: 

4 + 2 = 6                  5 + 1 = 6              

5 + 0 = 5                  2 + 2 = 4

2 + 4 = 6                  1 + 5 = 6              

0 + 5 = 5                   3 + 3 = 6

Bài 3: 

4 + 1 + 1 = 6          5 + 1 + 0 = 5              2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6          4 + 0 + 2 = 6             3 + 3 + 0 = 6

Bài 4:

a) 2 + 4 = 6

b) 3 + 3 = 6

Các bài cùng chủ đề