Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =

6 - 5 =                    6  - 2 =                    6 - 3 =

6 - 1 =                    6 - 4 =                     6 - 6 =

Bài 3: Tính:

6 - 4 -2 =                6 - 2 - 2 =                 6 - 3 - 3 =

6 - 2 -4 =                6 - 1 - 2 =                 6 - 6 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 5.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 4.

f. Kết quả bằng 6.

Bài 2:

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                 3 + 3 = 6

6 - 5 = 1                  6  - 2 = 4                  6 - 3 = 3

6 - 1 = 5                  6 - 4 = 2                   6 - 6 = 0

Bài 3:

6 - 4 -2 = 0                6 - 2 - 2 = 2                6 - 3 - 3 = 0

6 - 2 -4 = 0                6 - 1 - 2 = 3                 6 - 6 = 0

Bài 4:

a) 6 - 1 = 5

b) 6 - 2 = 4.

Các bài cùng chủ đề