Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

Bài 3: Tính:

8 - 4 =                       8 - 5 =                      8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                  8 - 2 - 3 =                 8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                  8 - 1 - 4 =                 8 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

e. Kết quả là 3.

f. Kết quả là 2.

g. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   

4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    

8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    

8 - 8 = 0

Bài 3:

 8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                

8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                            

8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                            

8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 5 - 2 = 3

Hình 3: 8 - 3 = 5

Hình 4: 8 - 6 = 2

Các bài cùng chủ đề