Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1

Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành:

Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Bài giải:

Bài 1:

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Bài 2:

Bài 3:

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.